NEWSLETTER

Συπληρώστε το email σας
για να λάβετε τις προσφορές
και τα νέα της Bookstation

Παρθεναγωγε?ον ?μφίσσης. Μετέπειτα 2ον Δημοτικόν Σχολε?ον ?μφίσσης

Παρθεναγωγε?ον ?μφίσσης. Μετέπειτα 2ον Δημοτικόν Σχολε?ον ?μφίσσης

Παρθεναγωγε?ον ?μφίσσης. Μετέπειτα 2ον Δημοτικόν Σχολε?ον ?μφίσσης
Ταλάντης, Ευθύμιος Χ.

Εκδόσεις
Ταλάντης Ευθύμιος

ISBN: 978-618-83649-9-8
Σελίδες: 50
Δέσιμο: 24x17
Εξώφυλλο: Μαλακό εξώφυλλο
Ημερομηνία έκδοσης: 2021/3

Τιμή | 9,32 8,39 €

προσθήκη στο καλάθι

Μ? ?διαίτερη χαρ? δέχτηκα ν? γράψω λίγα λόγια, ?ν ε?δει προλόγου, στ? συγκεκριμένο πόνημα πο? ?γραψε κα? ?πιμελήθηκε ? Ε?θύμης Ταλάντης. Το?το γιατί, παρακολουθώντας ?φενός, χρόνια τώρα, τ?ν πορεία το? συμπατριώτη μας στ? γράμματα, μ? τ? διαρκ?, πολύπλευρη κα? ?νδιαφέρουσα παρουσία του, ?χι μόνο σ? ?κδοτικ? δραστηριότητα βιβλίων πο? σχετίζονται μ? τ?ν τοπικ? ?στορία κα? τ? Λαογραφία, ?λλ? κα? σ? ?πιστημονικ? συνέδρια κα? ?μερίδες, τ? βρίσκω πάντα ?μπεριστατωμένη, τεκμηριωμένη κα? μ? ?διαίτερη στόχευση. ?φετέρου, τ? θέμα πο? καταπιάνεται, πο? ?φορ? πρακτικ? ?να ?κπαιδευτήριο, “?γγίζει” σ? μένα, μ? τ?ν πλέον κατηγορηματικ? τρόπο, τ? μεγάλη ?γάπη πο? τρέφω διαχρονικά, σ? κάθε πνευματικ? προσπάθεια πο? ?πιχειρε?ται, συνδέοντας κα? ?ναδεικνύοντας τ? σχέση πο? ?πάρχει ?νάμεσα στ? γενέτειρά μου ?μφισσα μ? τ? ?κπαιδευτικ? πράγματα τ?ς πατρίδας μας κα? το? τόπου μας διαχρονικά. Ν? ?πισημάνω, π?ς ?ρέθισμα γι? τ? διερεύνηση κα? ?νάδειξη το? θέματος μ? τ? Παρθεναγωγε?ο, ?δωσε μία φωτογραφία ?π? τ? ?ρχε?ο το? συμπατριώτη μας Φώτη Καλλία πο? δημοσιεύτηκε στ? φύλλο 102 τ?ς ?φημερίδας το? Συλλόγου τ?ν ?πανταχο? ?μφισσέων “ΤΑ ΣΑΛΩΝΑ”. ?κε? λοιπόν, ?πάρχει ? ?ναφορ? γι? τ? κτήριο το? Παρθεναγωγείου ?μφισσας μ? τ?ν ?πισήμανση στ? λεζάντα π?ς ?π?ρξε Δωρε? το? ε?εργέτη ?νδρέα Συγγρο?, στοιχε?ο πού, ?πως θ? δο?με στ? παρ?ν πόνημα, δ?ν ?πηχε? τ?ν πραγματικότητα. Μ? ?φορμ? τ? παραπάνω, μέσα ?π? τ? μελέτη, ?ποτυπώνεται ? κατάσταση τ?ς ?κπαίδευσης τ?ν θηλέων κατ? τ?ν 19ο α?ώνα, ? συνεισφορ? τ?ν Ε?εργετ?ν στ?ν ?λη διεργασία, ? διαμορφωμένη ?κπαιδευτικ? κατάσταση στ?ν πόλη μας κατ? τ? ?διο διάστημα κα? ? ?ξέλιξή της. Γίνεται ?κτεταμένη ?ναφορ? στ?ν ?ξέλιξη τ?ς προσπάθειας τ?ν Χαριλάου Τρικούπη κα? Γεωργίου Θεοτόκη –σ?ν ?πουργο? Παιδείας– στ?ν συγκρότηση κρατικο? προγράμματος κατασκευ?ς σχολικ?ν κτηρίων τ?ς Πρωτοβάθμιας ?κπαίδευσης καθ?ς κα? ο? καρπο? α?τ?ς τ?ς προσπάθειας πο? ?ταν τ? 407 νεοκλασικ?ς μορφολογίας δημοτικ? σχολε?α τ?ς περιόδου 1895-1911, μονοτάξια, διτάξια, τετρατάξια κα? τ? ?ποία ?νεγέρθηκαν βάσει σχεδίων το? νομομηχανικο? Δημητρίου Καλλία, κα? ε?ναι γνωστ? ?ς «Σχολε?α Συγγρο?» κα? πο? ? Ε?θύμης Ταλάντης ?ξηγε? ?παρκέστατα το?ς λόγους τ?ς λανθασμένης σύνδεσής τους μ? τ?ν μεγάλο ε?¬εργέτη. Μεταξ? α?τ?ν κα? τ? Παρθεναγωγε?ο ?μφισσας, ?να ?πέροχο σχολικ? κτήριο, ?ξαιρετικ?ς ?κσυγχρονιστικ?ς ?ρχιτεκτονικ?ς, ?πόλυτα προσαρμοσμένης στ? τοπικ? πνε?μα πο? δυστυχ?ς κατεδαφίστηκε. Δ? νομίζω π?ς χρειάζεται ν? ?πεκταθ? παραπέρα κα? θεωρ? π?ς πρέπει ν? σ?ς ?φήσω ?ναγν?στες ν? ξεδιπλώσετε το?τες τ?ς σελίδες, σημε?ο ?ναφορ?ς ?χι μόνο σ? ?να σχολε?ο, μ? τ? στεν? ?ννοια το? ?ρου, ?λλ? κα? σ? μία γενι? παιδι?ν τ?ς πόλης μας πο? πέρασαν ?π’ τ? θρανία του κα? πο? τ? θυμο?νται μ? νοσταλγία. ?ς ε?ναι, ?π? τ?ν ε?ρεία ?ννοια, ? προσπάθεια ?τούτη, ?φετηρία σκέψης, προβληματισμο? ?λλ? κα? ?νεργοποίησης ?λων τ?ν μηχανισμ?ν πο? ?παιτο?νται ?στε, στ?ν ?γαπημένη μας πόλη, ν? διασωθο?ν ?λα ?σα, σ? κάθε τομέα, ?ποτελο?ν στοιχε?α το? πολιτισμο? κα? τ?ς ?στορίας της.

Άλλα βιβλία του συγγραφέα