NEWSLETTER

Συπληρώστε το email σας
για να λάβετε τις προσφορές
και τα νέα της Bookstation

Κατηγορίες / . / Λογιστική / Κώδικες Φορολογικής Νομοθεσίας / Κώδικας Διατάξεων όλων των Νομικών Μορφών των Εταιρειών 2017

SΜΑSΗ CUΤ ΡΒ

Κώδικας Διατάξεων όλων των Νομικών Μορφών των Εταιρειών 2017
Μιλτιάδης Μπουλέρος

Εκδόσεις
Αρναούτη

ISBN: 978-618-5247-27-0
Σχήμα: 17Χ24 cm
Εξώφυλλο: Χαρτόδετο
Ημερομηνία έκδοσης: 2017

Τιμή | 67.5 €

προσθήκη στο καλάθι

 Την επιμέλεια της έκδοσης έχει κάνει ο κος Μιλτιάδης Μπουλέρος, οικονομολόγος. Είναι ένας τόμος (890 σελίδων) με CD-ROM που περιέχει την ύλη του τόμου και περιλαμβάνει  με ανάλυση τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις του νομικού πλαισίου από άποψη εταιρικού κώδικα φορολογίας και ασφαλιστικών υποχρεώσεων που διέπουν τις κεφαλαιουχικές εταιρείες (ΑΕ,ΕΠΕ,ΙΚΕ), τις Προσωπικές Εταιρείες ( ΟΕ, ΕΕ), τις ιδιαίτερες μορφές, όπως Εξωχώριες, Κυπριακές και Αλλοδαπές. Εταιρείες Ναυτιλιακές, Ιδιότυπες Μεταφορικές, Αστικές κερδοσκοπικές και μη κερδοσκοπικές, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.),  Δικηγορικές, Ευρωπαϊκές Εταιρείες, Αφανείς Εταιρείες και Κοινοπραξίες Εταιρειών. Συμπράξεις Δημοσίου & Ιδιωτικού τομέα. Επίσης περιλαμβάνει τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης για τις εισηγημένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών και τις Διατάξεις του Νέου Πτωχευτικού κώδικα.

Αναλυτικά περιλαμβάνει:

1.    Περί ΑΕ κωδικοποιημένος σύμφωνα με τους Ν. 4324/15,4378/16 Ν.4387 12/5/16 και Ν.4441 6-12-16: Γενικές διατάξεις. Ίδρυση, οργάνωση, εκπροσώπηση. Γενικές συνελεύσεις ? ακυρότητα αποφάσεων. Δημοσιότητα ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. Λύση εταιρείας ? εκκαθάριση. Μετατροπή Α.Ε. σε Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε. και Ε.Π.Ε. σε Α.Ε.. Συγχώνευση Α.Ε. με απορρόφηση ή με σύσταση νέας εταιρείας. Ελεγκτές και δικαιώματα μειοψηφίας-Βιβλία, Ισολογισμός και διάθεση κερδών. Κρατική εποπτεία. Προτυποποιημένο κατασταστικό.

2.    Εταιρείες Περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) : Γενικές διατάξεις, Σύσταση, Οργάνωση & Δοίκηση της εταιρείας. Τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης. Μετατροπή εταιρειών σε ΕΠΕ. Έλεγχος ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. Απογραφή και ισολογισμός. Διάλυση και εκκαθάριση. Προτυποποιημένο καταστατικό.

3.    Ναυτιλιακές Εταιρείες : Ναυτιλιακή εταιρεία πλοίων αναψυχής. Ιδρυση- Κεφάλαιο- Μετοχές- Διοικητικό Συμβούλιο- Γενική Συνέλευση. Βιβλία, Ισολογισμός και διάθεση κερδών. Λύση ? Εκκαθάριση. Φορολογικές διατάξεις που αφορούν τα επαγγελματικά και ιδιωτικά πλοία αναψυχής. Επιβολή φόρου και έκτακτης εισφοράς.

4.    Εξωχώριες Εταιρείες, Κυπριακές και Αλλοδαπές Εταιρείες : Ερμηνεία των διατάξεων του Ν.3091. Ειδικός φόρος επί των ακινήτων. Απαγόρευση σύναψης Δημοσίων έργων. Αναγκαστικός νόμος υπ? αριθμ 89 περί εγκαταστάσεως στην Ελλάδα Αλλοδαπών Εμποροβιομηχανικών Εταιρειών.

5.    Αφανής Εταιρεία : Λύση Αφανούς εταιρείας, Αδικαιολόγητος πλουτισμός διαχειρηστή Αφανούς Εταιρείας. Διευκρινίσεις και οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων περι αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις σε κοινωνίες και κοινοπραξίες.

6.    Δικηγορικές Εταιρείες: Ίδρυση Δικηγορικής Εταιρείας- Έδρα ? Υποκαταστήματα- Νομική προσωπικότητα- Εταιρική επωνυμία. Καταστατικό και διαδικασία έγκρισής του. Διαχείρηση & εκπροσώπηση- Εισφορές- Εταιρικές μερίδες- Διάρκεια εταιρείας- Λύση & εκκαθάριση.

7.    Ι.Κ.Ε : Ίδρυση-Διαχείριση και εκπροσώπηση εταιρείας. Εταιρικά μερίδια & εισφορές εταιρείας. Γενικές Συνελεύσεις εταίρων και Αποφάσεις, Μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων. Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις- Διανομή κερδών-Έλεγχος- Μετατροπή ΕΠΕ σε ΙΚΕ.

8.    Ιδιότυπες Μεταφορικές Εταιρείες : Σύσταση Ιδιότυπης Μεταφορικής Εταιρείας. Προσδιορισμός μηνιαίων αποτελεσμάτων για κάθε μέλος τους. Νόμος 383: Περί διενέργειας εμπορευματικών μεταφορών με φορτηγά αυτοκίνητα ΔΧ και άλλων διατάξεων. Διάλυση μεταφορικών επιχειρήσεων.

9.    Ευρωπαϊκή Εταιρεία : Πλαίσιο ρυθμίσεων για τη σύσταση και τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εταιρείας, Σύσταση με συγχώνευση- Μετατροπή εταιρείας σε  Ευρωπαϊκή εταιρεία- Δυαδικό σύστημα-Μονιστικό σύστημα- Κοινές διατάξεις.

10. Αστικές Κερδοσκοπικές & Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες : Αστικοί Συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις. Αστικές Κερδοσκοπικές εταιρείες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών- Πιστωτικά Ιδρύματα. Εποπτεία σε Ενοποιημένη βάση. Ειδικές διατάξεις για την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

11. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις.

12. Διαμόρφωση φιλικού Αναπτυξιακού Περιβαλλοντος για τις Στρατηγικές & Ιδιωτικές Επενδύσεις & Συμπράξεις Δημοσίου & Ιδιωτικού Τομέα : Επιτάχυνση της διαδικασίας Στρατηγικών & Ιδιωτικών Επενδύσεων ? Βελτίωση του Θεσμικού Πλαισίου.

Τέλος, σε ειδικό παράρτημα παρατίθενται, ως ορίζει η Νομοθεσία, οι νέες μορφές εταιρειών που έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και αυτές είναι :

·         Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακείου

·         Εταιρείες Χρηματοδοτικής Μίσθωσης

·         Εταιρείες Πρακτορίας Επιχειρηματικών απαιτήσεων

Επίσης περιλαμβάνει τον Κώδικα εταιρικής Διακυβέρνησης για Εισηγμένες Εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αθηνών:

*      Δομή και περιεχόμενο του Κώδικα- Ερμηνευτική προσέγγιση.

*      Το ΔΣ & τα μέλη του- Ρόλος και αρμοδιότητες του ΔΣ.

*      Ρόλος και απαιτούμενες ιδιότητες του Προέδρου του ΔΣ.

*      Ανάδειξή υποψηφίων μελών του ΔΣ- Λειτουργία και αξιολόγηση ΔΣ.

*      Σύστημα εσωτερικού ελέγχου- Αμοιβές- Σχέσεις με τους Μετόχους- Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Τέλος περιλαμβάνει τον Πτωχευτικό Κώδικα Ν.4446/2016.

Παρέχεται Δωρεάν Ηλεκτρονική Ενημέρωση

Άλλα βιβλία του συγγραφέα