NEWSLETTER

Συπληρώστε το email σας
για να λάβετε τις προσφορές
και τα νέα της Bookstation

Κατηγορίες / . / Λογιστική / Δαπάνες Επιχειρήσεων 2020

SΜΑSΗ CUΤ ΡΒ

Δαπάνες Επιχειρήσεων 2020
astbooks

Εκδόσεις
Astbooks

ISBN: 978-618-531-234-3
Σελίδες: 602
Σχήμα: 17 x 24 εκ.
Εξώφυλλο: Χαρτόδετο
Ημερομηνία έκδοσης: 2020

Τιμή | 49.5 €

προσθήκη στο καλάθι

 Η νέα έκδοση, του «ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» έχει εμπλουτιστεί με όλες τις σχετικές εγκυκλίους και τροποποιήσεις του ν.4172/2013 που πραγματοποιήθηκαν εντός του 2019. Πιο συγκεκριμένα, τα σχετικά άρθρα του Κ.Φ.Ε. είναι ενημερωμένα μέχρι και τις τροποποιήσεις που επέφερε ο ν.4646/2019 «Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο» αλλά και με πρόσφατα διευκρινιστικά έγγραφα και εγκυκλίους που περιλαμβάνονται στην ανάλυση των θεμάτων, με τελευταία την Ε. 2005/15.1.2020. Αναφέρουμε χαρακτηριστικά τροποποιήσεις που επήλθαν με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο:

 • Δαπάνες που πραγματοποιούνται σε περίπτωση εφαρμογής δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.
 • Το όριο που τίθεται πλέον για το ποσό των δαπανών που εκπίπτουν μόνο μέχρι του σημείου που η επιχείρηση εμφανίζει λογιστικά κέρδη χρήσης.
 • Δαπάνες αγοράς μηνιαίων ή ετήσιων καρτών απεριορίστων διαδρομών μέσων μαζικής μεταφοράς.
 • Δαπάνες αγοράς ή μίσθωσης εταιρικών οχημάτων μηδενικών ή χαμηλών ρύπων.
 • Εξόφληση δαπανών ενοικίων με ηλεκτρονικά μέσα.
 • Αποσβέσεις οχημάτων μηδενικών ή χαμηλών ρύπων.
 • Διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων ποσών μικρού ύψους.
 • Δαπάνες που αφορούν λήψη υπηρεσιών για την αισθητική, λειτουργική και ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων.
 • Δωρεές που πραγματοποιούν πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα προς το Δημόσιο.

Η κατηγοριοποίηση των δαπανών έχει γίνει για την ευκολία του αναγνώστη να ανατρέξει στο κάθε ζήτημα δαπάνης που τον αφορά ξεχωριστά και ταυτόχρονα να μελετηθεί στο σύνολό του ή και συνδυαστικά με παρεμφερείς περιπτώσεις. Επισημαίνουμε ότι κάθε περίπτωση δαπάνης κρίνεται ως ξεχωριστή και αναλύεται υπό το πρίσμα των διατάξεων των άρθρων 22 και 23 (περιοριστικός κατάλογος) του ν.4172/2013. Κάθε κεφάλαιο του βιβλίου αντιπροσωπεύει μία ευρύτερη κατηγορία δαπανών, όπου η παρουσίαση τους περιλαμβάνει:

 • Αναλυτική παρουσίαση των δαπανών
 • Λογιστικός χειρισμός
 • Σχετική νομοθεσία

Περαιτέρω, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στις ενδοομιλικές και στις συναλλαγές με επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους σε μη συνεργάσιμα ή με προνομιακό φορολογικό καθεστώς κράτη, δεδομένου ότι οι ανωτέρω δαπάνες θεωρούνται ως ζητήματα αιχμής από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Επίσης για θέματα όπως οι αποσβέσεις, προβλέψεις και ειδικές περιπτώσεις δαπανών αναλύονται σε ευρύτερο φάσμα για την καλύτερη κατανόηση αντιμετώπισής τους. Στο βιβλίο μας παρατίθεται ένας οδηγός για τη φορολογική αναμόρφωση που περιλαμβάνει τις γενικές οδηγίες συμπλήρωσης, το περιεχόμενο καθώς και παράδειγμα φορολογικής αναμόρφωσης.

Στο Παράρτημα του βιβλίου παρατίθενται ολόκληρες οι εγκύκλιοι και αποφάσεις που αφορούν κάποιες δαπάνες και στο κεφάλαιο στο οποίο αναφέρονται, για λόγους ευκολίας, γίνεται παραπομπή στο τέλος του βιβλίου ώστε να μελετηθούν αναλυτικά από τον αναγνώστη.

Οι κατηγορίες δαπανών που αναλύονται σε αυτό το βιβλίο, είναι οι εξής:

 1. Προϋποθέσεις έκπτωσης δαπανών
 2. Αμοιβές-Παροχές στο προσωπικό των επιχειρήσεων
 3. Αμοιβές μελών Δ.Σ.- εταίρων Ο.Ε., Ε.Ε.
 4. Ασφαλιστικές εισφορές
 5. Ασφάλιστρα
 6. Αμοιβές - Αποζημιώσεις τρίτων
 7. Λοιπές παροχές τρίτων
 8. Δαπάνες ταξιδίων
 9. Δαπάνες φιλοξενίας, ψυχαγωγίας και εορταστικών εκδηλώσεων
 10. Δαπάνες οργάνωσης ημερίδων, συνεδρίων, εκθέσεων κλπ
 11. Δαπάνες διαφήμισης
 12. Δωρεές -Χορηγίες- Υποτροφίες
 13. Δαπάνες τόκων
 14. Φόροι -τέλη
 15. Ποινικές ρήτρες, πρόστιμα, πρόσθετοι φόροι, προσαυξήσεις
 16. Διάφορα χρηματοοικονομικά έξοδα
 17. Ζημίες από φθορά, απώλεια, υποτίμηση κεφαλαίου
 18. Κόστος πωλήσεων -Κόστος μενόντων προϊόντων
 19. Δαπάνες που καταβάλλονται σε εταιρείες με έδρα σε μη συνεργάσιμα ή με προνομιακό φορολογικό καθεστώς κράτη
 20. Ενδοομιλικές συναλλαγές
 21. Royalties (Δικαιώματα)
 22. Δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας
 23. Μισθώματα ακινήτων
 24. Δαπάνες μίσθωσης, επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων, μηχανημάτων, ακινήτων κτλ
 25. Αποσβέσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων
 26. Προβλέψεις
 27. Λοιπές δαπάνες
 28. Φορολογική αναμόρφωση
 29. Διαφορές λογιστικής -φορολογικής βάσης.

Στο τέλος του βιβλίου και μετά το Παράρτημα παρατίθενται τα ευρετήρια κατά μέρος και αλφαβητικά, ώστε ο αναγνώστης να διευκολυνθεί αναζητώντας το θέμα που τον ενδιαφέρει ή και πιο συγκεκριμένα τη λέξη στο σύνολο του βιβλίου.

Άλλα βιβλία του συγγραφέα