NEWSLETTER

Συπληρώστε το email σας
για να λάβετε τις προσφορές
και τα νέα της Bookstation

Κατηγορίες / . / Γενικά Βιβλία / Δίκαιο-Νομικά Βιβλία / Εμπορικό δίκαιο / Εργατικό δίκαιο / Νέα ασφαλιστική-εργατική και συνταξιοδοτική νομοθεσία 2024

SΜΑSΗ CUΤ ΡΒ

Νέα ασφαλιστική-εργατική και συνταξιοδοτική νομοθεσία 2024
Γκλεζάκου Νικολάου

Εκδόσεις
Βροτέας

ISBN: 978-618-5678-45-6
Σελίδες: 1300
Σχήμα: 17x24cm
Εξώφυλλο: Χαρτόδετο
Ημερομηνία έκδοσης: 2024

Τιμή | 76.5 €

προσθήκη στο καλάθι

 

Κυκλοφόρησε Η ΝΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ - EΡΓΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 2024, του κυρίου ΓΚΛΕΖΑΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ -ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΟΥ.  Ενημερωμένο με τον Ν.5078 Αναμόρ-φωση επαγγελματικής ασφάλισης, εξορθολογισμός ασφαλιστικής νομοθεσίας, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, σύστημα διορισμού και προσλήψεων των εκπαιδευτικών της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και λοιπές διατάξεις.

Αναλυτικά περιλαμβάνει:

Για την ενίσχυση της εργασίας - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1152 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 - Απλοποίηση ψηφιακών διαδικασιών και ενίσχυση της Κάρτας Εργασίας - Αναβάθμιση της επιχειρησιακής λειτουργίας του Υπουρ-γείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και της Επιθεώρησης Εργασίας.

e-ΕΦΚΑ Αναπροσαρμογή ασφαλιστικών εισφορών από 01.01.2023 - Απεικόνιση ΑΠΔ - Πίνακες

1. ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

2. ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

3. ΚΛΑΔΟΣ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ (ΠΡΟΝΟΙΑΣ)

4. ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΤΗΝ Α.Π.Δ. Την Υπουργ. Απόφαση 38866 Καθορισμός κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας.

ΜΕΡΟΣ Α΄: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις δημοσίου, εφαρμοστικές διατάξεις του Νόμου 4611 και άλλες διατάξεις με τις τροποποιήσεις που επήλθαν κατ? άρθρο με τους Νόμους 4387 και 4488.

ΜΕΡΟΣ Β΄: Εργασιακές ρυθμίσεις: Καταχώρηση αλλαγής ή τροποποιήσεις στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ». Ηλεκτρονική αναγγελία του απασχολούμενου προσωπικού επί εκτέλεσης οικοδομικής εργασίας ή τεχνι¬κού έργου. Ηλεκτρονική αναγγελία αποχώρησης μισθωτού. Αποκλει¬σμός από δημόσιες συμ-βάσεις και χρηματοδοτήσεις λόγω παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας. Τροποποίηση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

ΜΕΡΟΣ Γ΄: 'Ααλλες διατάξεις του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη-λεγγύης.

ΜΕΡΟΣ Δ΄: Κατευθυντήριες - Οργανωτικές διατάξεις υλοποίησης της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες.

ΜΕΡΟΣ Ε΄: Οργάνωση και λειτουργία νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Σύνδε-σμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας» (Σ.Κ.Λ.Ε.).

ΝΟΜΟΣ 4472:

ΜΕΡΟΣ Α΄: Συνταξιοδοτικές διατάξεις δημοσίου, τροποποίηση διατάξεων του Νόμου 4387 και μέτρα κοινωνικής στήριξης.

ΜΕΡΟΣ Β΄: Εργασιακές ρυθμίσεις.

ΜΕΡΟΣ Γ΄: Ίδρυση της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υ-γείας για την κεντρικοποίηση προμηθειών των εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας.

ΜΕΡΟΣ Δ΄: Ζητήματα καταπολέμησης της διαφθοράς και ενίσχυσης της διαφάνειας και του ελέγχου στα οικονομικά των πολιτικών κομμάτων, των αιρετών αντιπροσώπων της και του ελέγχου στα οικονομικά των πολιτικών κομμάτων, των αιρετών αντιπροσώπων της βουλής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

ΜΕΡΟΣ Ε΄: Διατάξεις αρμοδιότητας των Υπουργείων:

α) Οικονομίας και Ανάπτυξης,

β) Ψηφιακής Πολιτική, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης,

γ) Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,

δ) Εργασίας, Κοι-νωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,

ε) Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,

στ) Οικονομικών,

ζ) Υγείας, η) Διοικητικής Ανασυγκρότησης,

θ) Περιβάλλοντος και Ενέργειας,

ι) Υποδομών και Μεταφορών.

ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄: Μισθολογικές ρυθμίσεις ειδικών κατηγοριών λειτουργών και υπαλλήλων του δημοσίου Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ., καθώς και των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος -Ελληνικής Ακτοφυλακής.

ΜΕΡΟΣ Ζ΄: Μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής 2018-2021.

ΜΕΡΟΣ Η΄:

α) Μεταρρύθμιση Ασφ/κού και Συνταξιοδοτικού Συστήματος.

β) Συντάξεις δημοσίων υπαλλήλων και στρατιωτικών.

γ) Ρυθμίσεις ασφαλισμένων του ιδιωτικού τομέα.

δ) Ενιαίος Φορέας Κοι-νωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ).

ε) Τροποποίηση διατάξεων Ε.Τ.Ε.Α. και ρυθμίσεις πρώην Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.

στ) Παροχές προνοιακές ηλικιωμένων και υπερηλίκων.

ζ) Ρυθμίσεις οφειλών. ΜΕΡΟΣ

Θ΄: Ηλεκτρονική υποβολή Υπερωρίας -Υπερεργασίας, Έντυπο Ε8 και οδηγίες συμπλήρωσης Ε8.

ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ένας τόμος με CD-ROM 

Πηγή:δελτίο τύπου εκδ.Βροτέα