NEWSLETTER

Συπληρώστε το email σας
για να λάβετε τις προσφορές
και τα νέα της Bookstation

Κατηγορίες / . / Λογιστική / Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Ν.4172/2013(A'+B')

SΜΑSΗ CUΤ ΡΒ

Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Ν.4172/2013(A'+B')
astbooks

Εκδόσεις
Astbooks

ISBN: 978-618-531-265-7
Σελίδες: 2075
Σχήμα: 17 x 24 εκ.
Εξώφυλλο: Χαρτόδετο
Ημερομηνία έκδοσης: 2020

Τιμή | 67.5 €

προσθήκη στο καλάθι

 Κατανοώντας τις δυσκολίες που προκύπτουν από ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο νομοθετικό πλαίσιο, ιδίως σε ζητήματα που αφορούν στη φορολογία εισοδήματος και δεδομένου ότι από την προηγούμενη έκδοση του βιβλίου -τον Ιανουάριο του 2019- ο οποίος περιλάμβανε κωδικοποίηση με 27 μεταγενέστερους νόμους με διατάξεις των οποίων τροποποιήθηκαν περισσότερες από 150 διατάξεις του ΚΦΕ, κρίναμε ως επιτακτική ανάγκη την επικαιροποίηση του βιβλίου «Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Ν.4172/2013 2020» σε συνδυασμό με την ψήφιση του ν.4646/2019 «Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο».

Ο νέος επικαιροποιημένος «Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Ν.4172/2013»,2020 , της Astbooks, αποτελούμενος από δύο τόμους και συμπληρωμένος με περισσότερα από 100 νέα θέματα συνιστά το πλέον χρήσιμο βιβλίο για κάθε επαγγελματία λογιστή-φοροτεχνικό, ακόμη και μελετητή της οικονομικής πραγματικότητας στην Ελλάδα, καθώς η κατ? άρθρο ανάλυση:

 • γίνεται με τη χρήση όλων των διευκρινιστικών εγκυκλίων & εγγράφων που έχουν εκδοθεί κατ? εξουσιοδότηση του ΚΦΕ (τελευταία [ενημέρωση με την εγκύκλιο Ε.2196/2019 (4.12.2019)]
 • περιλαμβάνει όλο το ιστορικό των τροποποιήσεων που έχουν γίνει μέχρι και την ψήφιση του ν.4646/2019 (ΦΕΚ Α' 201/12.12.2019)
 • περιέχει περισσότερα από 350 πρακτικά παραδείγματα, καθιστώντας με αυτόν τρόπο επαρκώς κατανοητές τις διατάξεις του νόμου.

Το βιβλίο ακολουθεί θεματικά την ίδια δομή με το κείμενο του νόμου περιλαμβάνοντας:

 • το κείμενο του άρθρου όπως ισχύει σήμερα
 • ιστορικό των τροποποιήσεων
 • πίνακα με όλες τις προσθήκες, διαγραφές και αντικαταστάσεις διατάξεων
 • ανάλυση με πλούσια θεματολογία
 • παραδείγματα
 • περιεχόμενα
 • αλφαβητικό ευρετήριο με περισσότερα από 2.500 λήμματα

Πιο ειδικά θέματα:

 • Εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα
 • Χορήγηση προσαυξημένης έκπτωσης και πρόβλεψη φορολογικών αποσβέσεων για χρήση μη ρυπογόνων μέσων μεταφοράς
 • Τα πάντα για τις δαπάνες με ηλεκτρονικά μέσα
 • Επικαιροποιημένο με τους νέους φορολογικούς συντελεστές για φυσικά και νομικά πρόσωπα
 • Όλες οι αλλαγές για τις παροχές σε είδος (οχήματα, κατοικία σε εργαζόμενο)
 • Φορολογική αντιμετώπιση βραχυχρόνιων μισθώσεων (Aibnb)
 • Πλήρης ανάλυση αντικειμενικών δαπανών και τεκμηρίων με μεγάλο παράδειγμα ανάλωσης κεφαλαίου
 • Φορολογική αντιμετώπιση διανομής ή κεφαλαιοποίησης αποθεματικών
 • Φορολογικά κίνητρα και φοροαπαλλαγές νομικών προσώπων (αφορά ΑΕ και ΕΠΕ)
 • Φορολογία αγροτικού εισοδήματος ? Φορολογία ενισχύσεων

Ειδικότερα:

Με το πρώτο μέρος (άρθρα 1-9) του ΚΦΕ εισάγονται γενικές διατάξεις, όπως το πεδίο εφαρμογής και οι έννοιες της φορολογικής κατοικίας, της μόνιμης εγκατάστασης, του φορολογητέου εισοδήματος, του φορολογικού έτους και της πίστωσης φόρου αλλοδαπής.

Με το δεύτερο μέρος (άρθρα 10-43Α) θεσπίζονται διατάξεις σχετικά ΅ε τη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων. Περιλαμβάνει 6 κεφάλαια στα οποία ορίζονται γενικές διατάξεις (άρθρα 10-11), το εισόδημα από μισθωτή εργασία & συντάξεις (άρθρα 12-20), τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα (άρθρα 21-29), ο εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας (άρθρα 30-34), το εισόδημα από κεφάλαιο (άρθρα 35-40) και το εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου (άρθρα 41-43Α).

Με το τρίτο μέρος (άρθρα 44-58) ρυθμίζεται η φορολογία νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων. Περιλαμβάνει 3 κεφάλαια στα οποία ορίζονται οι γενικές διατάξεις (άρθρα 44-46), το φορολογητέο εισόδημα (άρθρα 47-58) και ο φορολογικός συντελεστής (άρθρα 58).

Με το τέταρτο μέρος (άρθρα 59-64) ρυθμίζονται ζητήματα παρακράτησης φόρου. Περιλαμβάνει 2 κεφάλαια στα οποία ορίζονται η έννοια της φορολόγησης στην πηγή (άρθρα 59-60) και η παρακράτηση φόρου (άρθρα 61-64).

Με το πέμπτο μέρος (άρθρα 65-66), προβλέπονται διατάξεις για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής.

Με το έκτος μέρος (άρθρα 67-71) ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά ΅ε την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και την προκαταβολή του φόρου.

Με το έβδομο μέρος (άρθρα 71Α-71Ε) ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με φορολογικά κίνητρα.

Τέλος, ΅ε το άρθρο 72 προβλέπονται οι μεταβατικές διατάξεις και η έναρξη ισχύος του νομοθετήματος.

Αξίζει να αναφερθεί ότι με το νέο νόμο προστέθηκαν 5 νέα άρθρα που σχετίζονται με:

 • την εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή, φυσικών προσώπων που μεταφέρουν την φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα,
 • την χορήγηση προσαυξημένης έκπτωσης στις επιχειρήσεις για συγκεκριμένες δαπάνες που αφορούν τους εργαζόμενους και την προστασία του περιβάλλοντος,
 • την έκπτωση φόρου για δαπάνες που αφορούν λήψη υπηρεσιών για ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κτιρίων,
 • την φορολόγηση δικαιωμάτων προαίρεσης ως υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου υπό όρους και
 • απαλλαγή υπό όρους των νομικών προσώπων που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας από το φόρο υπεραξίας μεταβίβασης τίτλων συμμετοχή

Όλες οι προαναφερόμενες προσθήκες, σε συνδυασμό με πλείστες άλλες τροποποιήσεις σε επιμέρους διατάξεις των υπολοίπων άρθρων, είχαν ως αποτέλεσμα την έκδοση νέων ερμηνευτικών εγκυκλίων. Βεβαίως, η Διοίκηση εξέδωσε μία σειρά ερμηνευτικών εγκυκλίων για τις προϊσχύουσες διατάξεις, ούτως ώστε να διασαφηνιστεί περαιτέρω ο τρόπο εφαρμογής τους.

Άλλα βιβλία του συγγραφέα